Letar ni efter någon som är specialist på statlig ekonomi?
 
 
Vi kan rycka in när någon på ekonomifunktionen ska vara ledig.
 

Några av våra uppdragsgivare

Arbetsmiljöverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekobrottmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
ESF-rådet
Exportkreditnämnden
Försvarshögskolan
Finansinspektionen
Försvarets materielverk
Försäkringskassan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Kemikalieinspektionen
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kulturrådet
Kungliga Musikhögskolan
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket
Post & Telestyrelsen
Regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Rättsmedicinalverket
Folkhälsomyndigheten
SMHI
Sida
Skatteverket
Skolverket
Statens Energimyndighet
Statens Musikverk
Svenska institutet
Tillväxtanalys
Transportstyrelsen
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslerämbetet
Vinnova